Convenant/werkafspraken

C O N V E N A N T 

Convenant Partners in Buurtpreventie in de gemeente Leidschendam-Voorburg

In overweging nemende dat:

Het besef is‘ toegenomen, dat partners, waaronder burgers, elkaar nodig hebben om de veiligheid in de wijken en buurten te verbeteren

Er behoefte bestaat om te komen tot een meer integrale, structurele en daarmee kwalitatief betere aanpak van veiligheidsproblemen

Veiligheid en buurtbeheer met elkaar zijn verbonden, waarbij de inspanningen van de buurtpreventieteams met name zijn gericht op zaken die de veiligheid positief beïnvloeden.

In aanmerking nemende dat:

1. Buurtpreventieteams actief zijn in buurten of wijken gelegen in de gemeente Leidschendam-Voorburg;

2. De professionele partners ieder hun verantwoordelijkheid hebben op het gebied van veiligheid

3. Buurtpreventie een middel is om door samenwerking van buurtbewoners en professionele (veiligheids)partners te zorgen voor een toename van de veiligheid en veiligheidsgevoelens, waardoor de buurt een prettige plek wordt voor iedereen;

4.’ Vrijwilligheid’ niet betekent vrijblijvendheid als daar duidelijke wederzijdse afspraken over gemaakt zijn.


Komen partners in buurtpreventie overeen dat:

1. Er samenwerking tussen de partners zal zijn, om de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeente Leidschendam-Voorburg te bevorderen;

2. Betrokken partners bereid zijn daarvoor wederzijdse inspanningsverplichtingen en overleg aan te gaan;

3. Samenwerkende partners gelijkwaardig zijn in overleg;

4. Partners zich inspannen om afstemming van beleid te bereiken;

5. Naar korte communicatielijnen tussen partners wordt gestreefd;

6. buurtpreventieteams worden alleen erkend wanneer zij ook dit convenant ondertekenen.

Ter uitvoering van dit convenant worden per buurtpreventieteam afspraken gemaakt. De buurtpreventieteams dienen dit convenant en de nadere werkafspraken te ondertekenenAldus overeengekomen en getekend te Leidschendam, 19 oktober 2009

Namens de gemeente Leidschendam VoorburgDrs. J.W. van der Sluijs

Burgemeester van Leidschendam-Voorburg


Namens Politie Haaglanden,


Bureauchef J.C.VlijmNamens stichting WooninvestDirecteur M. de Jong


Namens het buurtpreventieteam:

BPT Oranje


Bijlagen behorend bij dit convenant: werkafspraken buurtpreventie Leidschendam-Voorburg
BIJLAGE 1 werkafspraken buurtpreventie Leidschendam-Voorburg, behorende bij en deel uitmakende van het Convenant Partners in buurtpreventie in de gemeente Leidschendam-Voorburg.


Onderstaand wordt toegelicht wat de uitgangspunten rond buurtpreventie zijn. Deze uitgangspunten zijn richtinggevend. Afwijken van deze uitgangspunten kan, mits daarover met alle partners, op alle niveaus van overleg, instemming wordt bereikt.

BUURTPREVENTIE
Het orgaan dat bij buurtpreventie gebruikt wordt is het buurtpreventieteam. Een groep (vrijwillige) buurtbewoners die zich actief inzet met als primair doel tot een veiliger buurt te komen. Taak van het buurtpreventieteam is het actief betrekken, informeren, motiveren en
mobiliseren van buurtbewoners.
• Betrekken bij de buurt om de saamhorigheid te verhogen;
• Informeren over buurtpreventiezaken, buurtveiligheid en -preventie en wat men als buurtbewoners zelf kan doen om inbraak, diefstal, overlast en vandalisme te voorkomen, zoals: niet de radio in de auto achterlaten, raam openlaten);
• Motiveren om actief mee te kijken naar wat er gebeurt op straat (uitgangspunt hierbij is · dat de bewoners zelf het beste weten wat er in hun omgeving wel en niet klopt);
• Mobiliseren van bewoners om zaken bij de politie of bij het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR) te melden, en wanneer er zich iets afspeelt dat verdacht is, of wat direct politieoptreden vereist de politie alarmeren.

De taken van een buurtpreventieteam zoals hierboven beschreven kan uitgevoerd worden zoals het buurtpreventieteam zelf wil, bijvoorbeeld door middel van een flyer.

Het werkgebied van een buurtpreventieteam is het buurtpreventiegebied. Dit gebied wordt
samen met politie en gemeente bepaald. Doorgaans bestaat een buurtpreventiegebied uit een geografisch aaneengesloten gebied van straten, een bepaalde wijk of een gedeelte van de
gemeente.

Het buurtpreventieteam bestaat uit buurtbewoners en een coördinator/contactpersoon. Streven van een buurtpreventieteam is om uit iedere straat van het buurtpreventiegebied, een buurtbewoner in het team te hebben. Het heeft niet de voorkeur dat een buurtbewoner zich alleen inzet voor de eigen straat. Bekend zijn met bewoners van een eigen straat heeft natuurlijk grote voordelen en zal de contacten met andere bewoners ten goede komen. Het buurtpreventieteam is echter -zoals het woord de zegt- een team dat zich inzet voor het gehele buurtpreventiegebied.

De coördinator/contactpersoon is het aanspreekpunt van het buurtpreventieteam.

De voornaamste taken die in samenwerking met andere leden van het BPT zullen worden verricht zijn: het coördineren en bewaken van de voortgang van het proces om tot de doelstelling te komen. Hieronder valt onder meer:
• Het zorgdragen voor overleg- en vergadermomenten;
• Het bewaken van het groepsproces;
• Het onderhouden van contacten met derden;
• Het buurtpreventieteam zorgt voor een vertegenwoordiger voor bij de overleg-vergadermomenten;
• De schakel zijn tussen de teamleden en de partners van buurtpreventie.WERKWIJZE BUURTPREVENTIE
Ieder Buurtpreventieteam heeft een zekere mate van vrijheid om invulling te geven aan de
manier en werkwijze waarop men in het buurtpreventiegebied de doelstelling wil bereiken. Om daarin een leidraad te geven zijn er een aantal basisafspraken:

• De gemeente Leidschendam-Voorburg is en blijft de hoofdverantwoordelijke voor de veiligheid in buurten en wijken;
• De politie is belast met handhaving van regels en wetten en is als enige bevoegd om maatregelen te nemen wanneer regels en wetten overtreden worden;
• Buurtpreventie in Leidschendam-Voorburg gaat uit van basisafspraken zoals omschreven in het convenant Partners in Buurtpreventie gemeente Leidschendam-Voorburg;
• De wijze waarop het buurtpreventie functioneert, moet worden gedragen door de buurt en door de partners waarmee men samenwerkt.

Buurtpreventie richt zich primair op het voorkomen van criminele activivteiten zoals inbraak, diefstal, overlast en vandalisme. Het moet dus betrekking hebben op veiligheid. Daarnaast richt het buurtpreventieteam zich op de verlichting en het groen binnen het werkgebied.

BUURTCONTACTEN
Om bewoners op de hoogte te brengen en houden van buurtpreventieactiviteiten is het van
belang om bekend te zijn in de buurt. Buurtpreventieteams kiezen er soms voor om regulier een infoblaadje bij de bewoners in de brievenbus te doen, andere teams kiezen voor vaste of incidentele activiteiten voor of met buurtbewoners.

PARTNERS IN BUURTPREVENTIE
Buurtpreventie is een initiatief van de bewoners en wordt gefaciliteerd door de gemeente, politie en eventuele andere partners.Contact

Contact    Convenant/werkafspraken